shooters.pl

Servery gier multiplayer

Regulamin

Treść regulaminu

 1. Shooters.pl zajmuje się wynajmem serwerów gier multiplayer.

  Na każdym serwerze domyślnie zostaje zainstalowane podstawowe oprogramowanie do prawidłowego funkcjonowania serwera danej gry.

  Właścicielem Marki jest firma Shooters.PL Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa, NIP: 522-284-30-26, REGON: 140936167, KRS 0000278591 Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 50.000,00 zł

 2. Firma Shooters.pl umożliwia użytkownikowi instalowanie różnego typu modyfikacji gry (tzw. modów).

  W wyniku niepoprawnego działania moda lub innych modyfikacji na serwerze, firma Shooters.pl nie ponosi odpowiedzialności.

 3. Shooters.pl zapewnia sprawność sprzętu oraz stabilność niemodyfikowanego serwera gry.

  Czynnikami wpływającymi na nie poprawne działanie gry mogą być:

  • Obciążone łącze użytkownika.
  • Zakłócenia ze strony providera internetowego.
  • Nieprawidłowa konfiguracja serwera i/lub gry ze strony właściciela/użytkownika.

W przypadku nieprawidłowego działania serwera gry ze strony Shooters.pl zobowiązuje się do przedłużenia okresu wynajmu serwera o okres czasu równy nie prawidłowemu działaniu serwera gry.

 1. Shooters.pl udostępnia taki serwer, jaki jest zadeklarowany w formularzu zamówienia.

 2. Zabronione jest zmienianie ilości slotów dostępowych na serwerze oraz zmiana jego podstawowych parametrów pracy takich jak TickRate.

 3. W przypadku serwera prywatnego posiadającego hasło dostępu, firma Shooters.pl zabrania zdejmowania oraz rozpowszechniania hasła, pozwalającego na połączenie się z grą.

 4. W nazwie serwera nie może znajdować się hasło dostępu do niego czy tez różnego typu obraźliwe słowa, dotyczy to również sytuacji gdy hasło dostępowe jest złożone z kilku liter bądź znaków a upublicznione w nazwie serwera poprzez ich wyróżnienie graficzne.

  W nazwie powinna się znajdować nazwa_klanu czy też nazwa_firmy wynajmującej serwer zakończona tagiem "@ Shooters.pl"

 5. Shooters.pl umożliwia administrowanie serwerem przez panel administracyjny znajdujący się na stronie oraz edycje i dogrywanie plików poprzez konto FTP.

  Zabronione jest korzystanie z serwera FTP w celu magazynowania plików niezwiązanych z wynajmem serwera gry - dotyczy to w szczególności plików objętych ochroną prawa autorskiego.

 6. Wgrywane modyfikacje oraz zmiana ustawień standardowych nie może powodować pogorszenia się warunków pracy innych serwerów klienckich (modyfikacje serwera, boty, zmiany konfiguracyjne, które powodują ponadstandardowe obciążenie maszyny serwerowej) - w przypadku wystąpienia takiej sytuacji Shooters.pl ma prawo przywrócić serwer do ustawień standardowych, a w przypadku powtórnego ustawienia serwera w wyżej wymieniony tryb zastrzega sobie prawo do zawieszenia serwera.

 7. W przypadku chęci otrzymania faktury należy podać wszelkie dane firmy oraz dane, na które ma zostać wysłana faktura.

 8. Shooters.pl zastrzega sobie prawo do uruchomienia serwera w ciągu 24 godzin roboczych od zaksięgowania wpłaty na koncie firmowym.

 9. Faktura VAT zostanie wysłana drogą pocztową lub też poprzez pocztę elektroniczną, należy to zadeklarować w formularzu zamówienia.

 10. Faktura VAT zostanie wysłana w dniu wpłynięcia pieniędzy za wynajem serwera.

 11. Użytkownik w ciągu 24 godzin od startu serwera ma prawo na wycofanie się z usługi firmy Shooters.pl.

  Powiadamiając o tym firmę musi podać przyczynę nagłej rezygnacji z zamówienia, jeśli zostanie ona przyjęta firma Shooters.pl zwróci wpłaconą sumę na podany przez użytkownika adres.

 12. Zwroty pieniędzy wykonujemy do 45 dni roboczych. Wszystkie zwroty wykonywane są w każdy piątek tygodnia według kolejności zgłoszeń. Zwrotom podlegają wpłaty wykonane przez przelew pocztowy, internetowy, PayU oraz PayPal. SMS-y Premium nie podlegają zwrotom i nie będą realizowane.

 13. Reklamacje i uwagi Usługobiorca powinien kierować na adres: shooters@shooters.pl

  Reklamacje muszą być udokumentowane załącznikami zawierającymi śledzenie trasy, pingi oraz zrozumiałym opisem problemu.

  Usługobiorca zobowiązuje się do dostarczenia niezbędnych informacji potrzebnych do usunięcia ewentualnej awarii Serwera.

  Usługodawca zobowiązany jest do usunięcia awarii Serwera najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o jej powstaniu.

 14. Usługodawca, o ile Regulamin lub Umowa nie stanowi inaczej, przyjmuje korespondencję dotyczącą świadczonej przez siebie usługi drogą elektroniczną, z wykorzystaniem formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem www.pukawka.pl Usługobiorca, o ile Regulamin lub Umowa nie stanowi inaczej, przyjmuje korespondencję dotyczącą zamówionej przez siebie Usługi drogą elektroniczną, z wykorzystaniem wskazanego przez siebie konta email.

  Usługobiorca oświadcza, iż wskazane przez Usługobiorcę konto email jest łącznie:

  - użytkowane wyłącznie przez Usługobiorcę,

  - zapewnia bezpieczeństwo przekazu komunikatów w rozumieniu art. 175 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo - Telekomunikacyjne,

  - wolne od mechanizmów uniemożliwiających Usługodawcy przesłanie, niezbędnej dla świadczenia usługi, korespondencji elektronicznej,

  - sprawdzane każdego dnia roboczego, a korespondencja przesłana na to konto czytana każdego dnia roboczego.Do dnia powiadomienia Usługodawcy o zmianie konta email przez Usługobiorcę, poczta elektroniczna kierowana przez Usługodawcę na dotychczasowe konto email Usługobiorcy jest doręczana ze skutkiem wiążącym dla Usługobiorcy.

  Wysłanie korespondencji na konto email Usługodawcy lub Usługobiorcy uznaje się jako złożenie oświadczenia woli w rozumieniu art. 60 k.c. w chwili określonej w art. 61 § 2 k.c.

  Usługobiorca zobowiązany jest każdorazowo informować Usługodawcę o zmianie swoich danych wskazanych w Umowie, w szczególności adresu, pod rygorem uznania pism skierowanych na ostatnio wskazany Usługodawcy adres za skutecznie doręczone.

 15. Usługobiorca wyraża zgodę na zwarcie Umowy w formie elektronicznej i oświadcza, że uzyskał w sposób wyczerpujący wszystkie żądane przez siebie informacje, w szczególności o:

  - czynnościach technicznych składających się na procedurę zawarcia Umowy;

  - skutkach prawnych akceptacji przez Usługobiorcę Regulaminu i Umowy;

  - zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę treści Umowy;

  - metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych;

  - kodeksach etycznych, które stosuje Usługodawca, oraz o ich dostępności w postaci elektronicznej;

  - istotnych właściwościach usługi, a w szczególności o ewentualnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi, oraz funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca,

  - wynagrodzeniu obejmującemu wszystkie składniki, a w szczególności podatki,

  - zasadach zapłaty wynagrodzenia,

  - miejscu i sposobie składania reklamacji,

  - prawie wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz usuwania.Usługobiorca oświadcza, że uzyskał nieodpłatnie Regulamin i zapoznał się szczegółowo z ich treścią przez rozpoczęciem świadczenia usługi.

  Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby wynikające z Umowy i upoważnia Usługodawcę do przekazywania tych danych podmiotom współpracującym z Usługodawcą w związku ze świadczeniem usługi.

  Usługobiorca oświadcza, iż został poinformowany o prawie wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz usuwania.

  Usługobiorca wyraża zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia Usługi a w szczególności na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy.

  Usługobiorca oświadcza, że nie wykorzysta systemu teleinformatycznego Usługodawcy do dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 16. Niestosowanie się do powyższego regulaminu może odbić się na tymczasowym wstrzymaniu świadczenia usług albo na całkowitym ich zamknięciu bez możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu niewykorzystanego czasu najmu.

Logowanie

Logowanie

| Nie znam hasła

Certyfikaty


Partnerzy

Przyjaciele

Powered by